Lee Denim Shorts 30"

Above the knee denim shorts.

$35